ทีมแพทย์รักษา

ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
มะเร็งวิทยานรีเวช

พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง สิว ฝ้า ความงาม

นพ.ประชา สัจจะปกาสิต

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรม

นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

นพ.วิชัย ศรีประทักษ์

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกุมารเวชศาสตร์

พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิสัญญีวิทยา

นพ.เมษา ศรีสุพรรณ

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ญาดา ทองอยู่

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

ความเชี่ยวชาญ
ประสาทศัลยศาสตร์

พท.ป.อัจฉรา หยู

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์แผนไทยประยุกต์

พญ.พนิดา คณาพันธ์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารเวช

นพ.ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. อภัย วิวัฒน์ชัยกุล

ความเชี่ยวชาญ
รังสีวิทยา

พญ. ณัฐปภัสร์ รังรองธานินทร์

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล

ความเชี่ยวชาญ
จิตแพทย์

นพ.ชนมวรรธน์ บุณยนฤธี

ความเชี่ยวชาญ
กระดูกและข้อ

นพ.จุติสิน เลิศบุญยพันธ์

ความเชี่ยวชาญ
กระดูกและข้อ

นพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสง

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.สมกมล บุญญประภา

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์ หู จมูก และคอ

พญ. กิติยา ศรีธนานุวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์

นพ.ปิยบุตร ปลื้มใจ

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชเวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.อาภรณ์ จิรวิศัลย์

ความเชี่ยวชาญ
จักษุแพทย์

นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

ความเชี่ยวชาญ
ออร์โธปิดิกส์

พญ. ปัทมาภรณ์ เนตรมุกดา

ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

นพ.ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย

ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.ชณาธิป เตรียมวิศิษฏ์

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ณัชชา ลาวัณย์รัตนากุล

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิสัญญีวิทยา