หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> นโยบายคุณภาพ, วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบายคุณภาพ

สร้างศักยภาพคุณภาพแก่พนักงาน    พัฒนากระบวนการภายใน

บริการให้เกิดความอบอุ่นไว้วางใจ   รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและการเติบโต


วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำประจำครอบครัว

ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม  มีมาตรฐาน   ผู้รับบริการ ปลอดภัยและประทับใจ  

 


พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ ในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบองศ์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพดำเนินการด้านสาธารณสุขตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข และปัญหาสุขภาพในพื้นที่โดยประสานงานกับเครือข่ายบริการสุขภาพ

 


 

ค่านิยม 

K = Knowledge Management
M = Management  by Fact    
H = Humanize                     
T = Teamwork                     
C = CQI                              
C = Customer focus