หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

        วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำประจำครอบครัว

ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม  มีมาตรฐาน ผู้รับบริการ ปลอดภัยและประทับใจ

 

        พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ ในด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบองศ์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพดำเนินการด้านสาธารณสุขตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข และปัญหาสุขภาพในพื้นที่โดยประสานงานกับเครือข่ายบริการสุขภาพ

        ค่านิยม


K = Knowledge Management
M = Management  by Fact
H = Humanize
T = Teamwork
C = CQI
C = Customer focus