หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ. วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

ชื่อ - สกุล พญ. วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน
แผนก ประสาทศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ 

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันศุกร์  Friday  17.00 -20.00