หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

ชื่อ - สกุล นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ
แผนก ออร์โธปิดิกส์
ความเชี่ยวชาญ ออร์โธปิดิกส์
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต 

  • สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopaedics )
  • สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopaedic Surgery )
เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department

วันจันทร์ Monday12.00-17.00 น