หน้าแรก >> ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด - 19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา 

 

สำหรับท่านที่จองวัคซีนโมเดอร์นาในระบบของรพ.

วัคซีนโมเดอร์นา เปิดบริการฉีดจนถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2565

(วัคซีนจะหมดอายุ 12 กรกฏาคม 2565)

 

สำหรับท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ไม่ได้จองผ่านระบบ

โมเดอร์นา-201.jpg (328 KB)

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตนี้เป็นวัคซีนสำหรับประชาชนชน โดยทางรพ. คิดค่าบริการทางการแพทย์ 200 บาท

วัคซีนมีจำนวนจำกัด การจำหนา่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อวัคซีนหมด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การยกเลิกหรือหยุดโปรโมชั่นดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

ตรวจสอบสถานะวัคซีน สำหรับท่านที่จองในระบบ
ชนิดวัคซีน ตรวจสอบสถานะที่จอง
ซิโนฟาร์ม รอบ 1-4 ตรวจสอบสถานะ
ซิโนฟาร์ม รอบ 5 ตรวจสอบสถานะ
โมเดอร์นา รอบ 2 /รอบพิเศษ

ตรวจสอบลำดับคิว

สำหรับกระตุ้นภูมิ (เข็ม3)

ตรวจสอบสถานะ 

**สำหรับ วัคซีนโมเดอร์นา ท่านที่ลงทะเบียนนัดหมายวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลสามารถเข้ารับบริการได้ตามวัน เวลาที่ท่านได้นัดไว้สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีน ท่านสามารถติดต่อรับบริการฉีดวัคซีนได้วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 – 14.00 น.

* ราคาทุกรายการ รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้

 

ขั้นตอนการรับวัคซีนที่รพ.

ติดต่อรับวัคซีนที่ตึกใหม่ชั้น 1

เอกสารที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชนของผู้รับวัคซีน

2. เอกสาร หรือรูปภาพ ที่แสดงการนัดหมายในการรับวัคซีน (จากรพ.หรือจากระบบ)

3. เอกสารการแพ้ยา / โรคประจำตัว (ถ้ามี)

4. เอกสารยินยอมการโอนย้ายสิทธิรับวัคซีนแทน (กรณีผู้ที่รับสิทธิมาจากผู้อื่น)

 

กรณีการโอนย้ายสิทธิ 

 ให้ท่านที่จองนัด วันเวลาที่จะฉีด ให้เรียบร้อย แล้วให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะโอนลงในสำเนาบัตร แล้วให้คนที่รับโอนสิทธิ ถือนำมายื่นในวันที่นัดฉีด พร้อมกับบัตรประชาชนผู้รับโอน

การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-05.jpg (2.13 MB)การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-06.jpg (2.21 MB)

การลงทะเบียนนัดวันฉีดวัคซีน-07.jpg (1.92 MB)