หน้าแรก >> การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

Mar
17
การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนหางาน

ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ว่าด้วยการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

สธ 021-1.jpg (254 KB)

สธ 021-2.jpg (200 KB)

สธ 021-3.jpg (162 KB)

    ตามที่ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่ใกล้หมอ ได้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศและได้ผ่านการต่ออายุการรับรองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ในขอบข่ายที่ขอการรับรอง หมายเลขทะเบียน ๒๐๑๙/๕๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข