ทีมแพทย์รักษา

ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
มะเร็งวิทยานรีเวช

นพ.ประชา สัจจะปกาสิต

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง สิว ฝ้า ความงาม

นพ.วชิระ โมกลม

ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ

นพ.ศิษฏจิต ชัยรัตน์

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์

นพ.วิชัย ศรีประทักษ์

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.สังวาลย์ ศรีวิชัย

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรง

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกุมารเวชศาสตร์

พญ.กฤษณา เพิ่มทองชูชัย

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิสัญญีวิทยา

นพ.กิตติพงษ์ สาริวงษ์

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระดูกและข้อ

นพ.เมษา ศรีสุพรรณ

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ญาดา ทองอยู่

ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. โยคินเดอร์กุมาร อาฮูยา

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

นพ.พงศกร พ่วงภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. เบญจวรรณ ตันติพงษ์

ความเชี่ยวชาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป