E-MAIL

รางวัลและการประกันคุณภาพบริการ


มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)


มาตรฐาน ISO 15189 : 2007


การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) : HA


ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร